Zeolit u stočarskoj proizvodnji

Upotreba prirodnog zeolita u gajenju životinja je jedno od područja primene zeolita. Primena zeolita kao dodatka u ishrani životinjama omogućava:

 • smanjenje stope mortaliteta,
 • povećanje proizvodne efikasnosti farme i
 • smanjenje ukupnog unosa hrane.

KAKO TO RADI ?

 • Živina:

Mehanizam uticaja zeolita na organizam živine je relativno jednostavan.

 

Kada ulazi u gastrointestinalni trakt, usporava kretanje bolusa hrane i povećava stepen varenja. Takođe, redukuje procese fermentacije preko vezivanja toksina i gasova koje oslobađaju bakterije, prvenstveno amonijaka i merkaptana, što takođe povoljno utiče na asimilaciju hrane i zdravstveno stanje životinja.

Uspešno korišćenje zeolita u stočarstvu dokazuju rezultati dobijeni na farmama koje koriste prirodni zeolit klinoptilolit sa sadržajem klinoptilolita preko 80%.

 • Goveda:

U ishrani goveda, dodavanje zeolita omogućava:

  • da se smanji stopa smrtnosti teladi,
  • poveća količina mleka i
  • poboljša kvalitet mleka.
 • Svinje:

Dodavanje zeolita u hranu za ishranu svinja utiče na:

  • popravak zdravstvenog stanja i održavanja fizičke sposobnosti svinja ,
  • povećanja prirasta ,
  • smanjenja bolesti,
  • povećanja aktivnosti muških svinja.

Zeo Invest– zeolit  je sa sadržajem klinoptilolita preko od 80%. Zeolit se može dodavati direktno u krmnu smešu u preporučenom obimu po proizvođačkoj deklaraciji za: živinu, goveda, svinje.

Zeolit se takođe primenjuje posipanjem po podu u životinjskim štalama za goveda, svinje i druge životinje kao materijal za neutralizaciju štetnog amonijaka i popravak ambijentalnih uslova u objektima.

Prednosti primene zeolita

5/5
 • Poboljšava imunitet i zdravstveni stanje životinja, povećava produktivnost,
 • Pozitivno utiče na kvalitet mesa i mleka,
 • Veže bioamine, metabolite, selektivno adsorbuje amonijak,
 • Stabilizuje pH-vrednost gastrointestinalnog trakta,
 • Kao deo hranidbene mešavine obezbeđuje se niska vlažnost hrane,
 • Sprečava kontaminaciju krmne smeše sa plesnima i mikotoksinima,
 • Smanjuje ukupni unos hrane,
 • Podiže nivo produktivnosti farme,
 • Smanjuje emisiju amonijaka u životnoj sredini,